Sándor Szabó


acoustic guitar artist, composer

Untitled Document

A Magyar Gitár Rapszodia keletkezésének háttere


Mire az ember eléri és túlhaladja élete ötödik évtizedét szerencsés esetben ráébred miért született erre a világra ekkor és itt. Én talán szerencsésnek mondhatom magam. Talán mindig is tudtam, de az elsõ évtizedeimben csak éreztem, meg sem mertem fogalmazni. Ma már tudom is. Ennek az életre szóló tudatosult missziónak egy fontos része a szülõhaza adta géniuszok magamba foglalása és a benne fogant alkotások összegzése. Ezt kezdtem el már jó régen, azonban mindig szembeszéllel kellett haladnom. Miután megtudtam magamról, hogy belsõ entitásom mindig azt keresi, amire „normális” ember nem vállalkozna, így megadtam magam a karmám szorításának és onnantól következetesen csak egy számított: bármilyen szembeszél ellenére is csak azért is végigvinni. Lassanként áthatott az a képzet, hogy csupa olyan dologba kezdtem, amit ha én nem végzek el, akkor azt senki más nem fogja helyettem elvégezni. Ennek a küzdelmes útnak egyik momentumára szeretnék rávilágítani.
Mivel kicsiny gyermekkoromban a népzenén kívül más zene nem igazán tudott „fertõzni”, így az öntudatlanságomban belém hatoló népzene mint természetes szellemi táplálék volt és maradt számomra. Miután a modernebb zene elragadott és egy egzóta hangszer, a gitár lett a társam, így jócskán távol kerültem a népzene mûvelésétõl. Amikor lassan abbamaradt a gitáros korszakom, és folyamatosan átváltozott egy mélyebb muzsikus korszakká, akkor felébredt bennem újra a vágy a magyar népzene iránt. Kihívásnak és õszinte belsõ vágynak éreztem megformálni gitáron is. Tudtam, hogy minden népzene nagyon kötõdik a saját autentikus hangszereihez, így nem lehet hitelesen elõadni egy idegen hangszer hangszerszerûségeivel terhelve. Elõbb azt gondoltam, hogy a gitár nem erre termett, de hamar rájöttem, hogy a gitár muzsikára termett és nem egyetlen fajta stílusra, így nem sajátíthatja ki a gitárt egyetlen specifikus zene sem. Bartók és Kodály olyan lehetséges utat mutatott, amelyen haladva a népzene belsõ lényege meg tud szólalni hangszer függetlenül és egy új minõségben élhet tovább. Bár elvesztve népi köntösét, de egy mûzenei formában egy zongorán vagy nagyzenekaron is bármikor hitelesen tolmácsolható a lényege. Akkor ezt miért ne lehetne gitáron is megtenni?
2002-ben elkezdtem felmérni mindazt, mi került át gitárra a magyar népzenébõl. Az oktatófüzetekben található, a fél százat alig meghaladó népdalpéldákon kívül semmi mást nem találtam és nem túlzok ha azt állítom, hogy semmi nincs. Született pár gitár átirat Bartók zongorára írt népzenét felhasználó darabjaiból Szendrey-Karper László kezébõl, egy két kezdõknek szánt próbálkozás Szokolai Sándortól, de ezeken kívül semmi egyéb publikált anyag nem található, ami kifejezetten a gitárt célozta volna meg. Ez pedig azt jelenti, hogy bõven van mit tenni. 2003-ban elkészítettem pár népdal feldolgozást, modern felfogásban, azaz harmóniákkal láttam el a dalokat, és részben ettõl, részben a harmóniák jellegének köszönhetoen nevezem modernnek.
Elvittem az anyagot a Fonó Budai Zeneház vezetésének, akik akkoriban nagyon nagy aktivitást mutattak a népzenei értékek mentésében. Az anyagomat valószínûleg sohasem hallgatták meg, mert tudták, hogy a gitár egy idegen hangszer, és az én nevem nem cseng sehogyan sem a népzenével kapcsolatban. Több mint egy éven át tartott csupán annak az ígérgetése, hogy meg fogják hallgatni az anyagot. Nehezen viseltem ezt a számomra megaláztatásként megélt eljárást. Aztán a grémium eltûnt, új arcok kerültek a helyükbe még kevesebb valós érdeklõdést mutatva az anyagom iránt. Így éppen ott, ahol a magyar népzene túlélésének minden ügye zajlott, azt a lehetõséget, esélyt nem kaptam meg, hogy egy õszinte NEM választ kapjak.
2005-ben Kanadában turnézván az ottani vendéglátóm élénk érdeklõdést mutatott a népzenében a gitáron tett erõfeszítéseim iránt. Megmutattam neki egy egész albumnyi muzsikát, mert addigra a teljes CD hanganyaga elkészült és végül ott jelenhetett meg a lemez. Sokadszorra fordult elõ, hogy az idehaza figyelmen kívül hagyott munkáim máshol a világon jelentek meg. Idehaza teljes közöny, némaság fogadta a tényt, bár ez nem meglepõ ebben az identitásától csaknem teljesen „megszabadított” országban. Azt hiszem ez még inkább erõt adott, hogy a mindig érezhetõ "szembeszélben" tegyek valamit. Ekkor tettem közzé az õsi magyar maqám zenével kapcsolatos kutatásaim eredményeit is a www.hunmaqam.hu honlapon.
2009 õszén számomra egyfajta fordulat történt. Meghívtak egy rangos spanyol gitárfesztiválra. Volt egy fél évem felkészülni rá. A gitárfesztivál ugyan klasszikus jellegÛ volt, így arra gondoltam, hogy ott magyar gitárzenét fogok játszani, olyan darabokat, amik sehol nem hallhatók, mert senki sem játssza õket. Így elõvettem korábban készült magyar népzenei átirataimat és abból állítottam össze a programomat. Spanyolországban gitározni a gitárzenén felnõtt közönségnek nemcsak megtiszteltetés és megmérettetés, de hatalmas kockázat és kihívás is. Így életemben elõször volt bennem izgalom és feszültség külföldi közönség elõtt. Ez mindössze az elsõ darab végéig tartott. Kiderült, hogy a közönség már ott is torkig van az agyonismételt „kötelezõ darabokkal” és valami frissre és különlegesre vágyik. Másfelõl a klasszikus gitárzene kedvelõ közönség távolról sem olyan sznob, mint például itthon. A koncert hihetetlenül sikeres volt, a közönség állva tapsolt és ráadást követelt. Az emberek a koncert után gratuláltak és meglepetésüket fejezték ki, hogy miért nem játszanak magyar zenét gitáron, és hogy mennyire jól szól a magyar zene a gitáron. Kell ennél hitelesebb ítélet, hogy mi szól jól a gitáron és mi nem….? A boldogságomba azonban keveredett egy kis szégyenérzet is: tudván, hogy senki sem játszik magyar zenét gitáron. Az emberek biztatásától újra kaptam némi megerõsítést, látván, hogy az ellenszél mesterséges és anyagi, a muzsika pedig szellemi és feltartóztathatatlan. Nem mérhetõk össze. Ettõl a naptól minden külföldi koncertemen a repertoárom felében a modern darabjaimon kívül magyar népzenei feldolgozásokat is játszom.

A népdal átirataimat kezdettõl fogva lekottáztam, a lehetõ legegyszerûbb módon, hogy könnyen olvasható legyen minden kottát ismerõnek. Néhol ujjrendekkel és egyéb pozíció jelzésekkel is elláttam, feltételezve, hogy aki belekezd az már rendelkezik némi kottaolvasási gyakorlattal.
A tabulatúrát kezdettõl fogva nem terveztem, mivel csak vizuális kapcsolatot épít ki a zenével. Olyan, mint a tánc koreográfia. Tabulatúrával a játék csak torna és mozgás mutatvánnyá válik, ami mellesleg „zajt” okoz… Így csak a hagyományos kottarendszert használtam. Az elõadáshoz nem írtam elõ semmilyen részletezõ elõadási instrukciót, mivel nem akartam megmerevíteni az elõadót. Már a kottába való lejegyzés is eleve egy merev sablon, egy szükséges rossz.
A táncos ritmusú dalok könnyen leírhatók és visszaadhatók a kottából, azonban egy a dal szövegétõl erõsen függõés az elõadó hangulatára építõ Parlando, Rubato ritmikájú dal olvashatatlanul bonyolult lenne részletesen leírva. Egyszerûen leírva egy nem magyar hangszeres csak felismerhetetlen módon tudná eljátszani. Ezért a gyüjteményben kevés Parlando, Rubato dal szerepel, többnyire feszesebb ritmusú Tempo Guisto dalok képezik a gerincét a válogatásnak, illetve olyan balladák és lassúk, amiknek egyszerûen leírható karakteres ritmusuk van.
Bizonyos tekintetben a kotta még fontosabb, mint a hangfelvétel, mert hallás után kevesen játszanák el, azonban egy kottát ismerõ gitáron tanuló eljátszhatja, és ha akad eléggé kreatív gitáros, szabadon továbbfejlesztheti a leírt dalokat.
Végeztem egy internetes böngészést is, és bizony szomorú, hogy magyar népzene gyakorlatilag nem létezik a fent említett oktatófüzeteken kívül írott publikált formában.
Ugyancsak szomorú eredmény volt azt megtudni, hogy gyakorlatilag senki nem játszik gitáron magyar zenét. Ezt azt hiszem nem is kell kommentálom.
A népdalok harmonizációjában egyaránt alkalmaztam egyszerû modális ellenpontozást, máshol modális harmóniákat, azonban néhol ebbõl kilépve még tágabb tonális világba vittem a dallamot. A lejegyzett dalok harmonizációinál a tiszta egyszerûséget tartottam szem elõtt, mert ha azt szeretném, hogy valakik ezt játsszák valaha is, akkor vonzóvá kell tennem számukra. Más kérdés, ha én magam játszom õket, akkor gyakran elmegyek a tonalitás végsõ határáig is.
Koncerteken ezeket a népdal témákat szabadon kombinálom egymás után, mint egyveleg játszom hosszú láncba fûzve õket, minden koncerten más és más módon formálva meg a zenét. A témákat (dalokat) sokszor kötöm össze improvizált átvezetõ részekkel, mely mintegy organikus ragasztó tartja egyben az egész darabot.
Végezetül megemlíteném, hogy a gyûjteménybe bekerült pár kakukktojás is. Történt ugyanis, hogy a hónapokon át tartó munka során, az erõs népzenei hatás oly mértékben hatott át, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy ismeretlen „népdalokat” játszom. Olyanokat, amik teljesen megfelelnek a magyar népzene minden kritériumának. Ezeket valamiféle természeti erõ hajtotta fel belõlem, és így születtek teljesen új kanásztáncok és ugrósok. Ennek ténye elgondolkodtatott és adott pár sejtést arra vonatkozóan is, hogy miként keletkezhetek valamikor népdalok. A darabokat kidolgoztam, leírtam és jelenleg is a repertoáromban tartom õket.
Eljutottam egy pontra, amikor valamiféle egységes formai keretbe kellett foglalnom az egyébként állandóan változó, de néha csapongóan variálódó népdal átiratokat. Ekkor jutottam arra a döntésre, hogy egy sok, rövid tételbõl álló rapszódiává fejlesztem a témákat. Mivel egy 20-22 perces hosszabb lélegzetvételû darabhoz sok témából választhatok, így a koncertjeimen szabadon váltogatom és variálom õket, néha újabbakkal cserélek ki egyes résztémákat, azonban a rapszódikus karakter és hangvétel mindig megmarad.

A Magyar Gitár Rapszódia tehát megszületett. A sors úgy hozta, hogy a darab premierje legelõször külföldön lesz, Csehországban a prágai Ethno Fesztiválon 2010 Május 4-én. Az elsõ hazai bemutatója a IX. Nemzetközi Akusztikusgitár Fesztivál váci koncertjén lesz Május 13-án.

Vác, 2010 Április 23.

Szabó Sándor

copyright Sandor Szabo © | design&pr by laszloHuttonWebDesign©